بیانیه اتحادیه آرامستان های کشور در پی مصاحبه وزیر بهداشت