هیات مدیره بیمه رازی با پیشنهاد افزایش سرمایه توسط مدیرعامل موافقت کرد