به عنوان نخستین بانک، نقشه راه بانکداری دیجیتال بانک ملی ایران تایید شد