اصل مطالب قانونی و حقوقی در این خصوص، بدون توضیح باقی مانده است